• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

WARTOŚCI WSKAŹNIKA WKF W OKRESIE 1 STYCZNIA – 22 KWIETNIA 2023 R.

Instytut Rynku Finansowego - administrator wskaźnika referencyjnego stopy procentowej pn. Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) na żądanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zamieszcza informację o nowej wartości WKF za okres od 1 stycznia 2023 r. do 22 kwietnia 2023 r.

Przeliczenie wskaźnika WKF wynika z żądania UKNF wyeliminowania Danych Wejściowych przekazywanych przez jeden z Banków Panelistów WKF. Jest to związane z faktem pozyskania przez UKNF (w styczniu 2023), w trybie urzędowym, danych o przekroczeniu przez bank progu sumy bilansowej.

Pierwotna wartość wskaźnika, opracowana w okresie 1 stycznia - 22 kwietnia 2023 r. uwzględniała - zgodnie z Metodą WKF - Dane Wejściowe przekazywane przez bank jako Panelistę. Wynikało to z faktu, że publiczna, zweryfikowana i zaudytowana informacja dot. sprawozdań finansowych została – zgodnie z prawem – przewidziana do ujawnienia i opublikowania w dniu 31 maja 2023 r. Informacja ta również zawierała wartość sumy bilansowej banku. Do tego czasu bank nie mógł ujawnić tych danych. W związku z tym administrator i inni interesariusze nie mieli do nich dostępu. W świetle Metody WKF i zapisów BMR - w opinii IRF - nie było podstaw do wykluczenia banku ze składu Panelu. W kwietniu br. administrator zmienił Metodę WKF, określając graniczną wartość sumy bilansowej Banku Panelisty na 5 mld zł. Zmiana ta weszła w życie 23 kwietnia br.

Pomimo wyjaśnień składanych do UKNF i przedstawianej przez Administratora argumentacji (prawnej, formalnej i ekonomicznej), organ nadzoru nie przyjął stanowiska IRF dotyczącego trybu reagowania i wykluczania Panelistów w przypadku przekroczenia progu sumy bilansowej.

Wartości WKF opracowane dla okresu 1 stycznia – 22 kwietnia 2023 r.

Wyświetlony 901 razy