• +48(22)544-20-10
 • irf@irf.org.pl
 • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

SŁOWNIK POJĘĆ

 • Bank Panelista lub Panelista – podmiot nadzorowany, rozumiany zgodnie z definicją BMR art.3, ust. 1.10, spełniający kryteria wyznaczone przez Kodeks Postępowania Banków Panelistów i dostarczający Dane Wejściowe do WKF.
 • Dane Wejściowe – dane dotyczące transakcji, rozumiane zgodnie z BMR 3, 1.14), przekazywane Administratorowi i określone w Umowie. Są to dane zawierające informacje o Depozytach przyjętych przez Bank Panelistę i wykorzystywane do opracowywania WKF, rozumiane zgodnie z BMR 3, 1.15).
 • Depozyt Terminowy - oznacza wkład pieniężny złożony na terminowym rachunku bankowym.
 • IOSCO Principles for Financial Benchmarks - “Ogólne zasady dotyczące wskaźników finansowych”, dokument przygotowany przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (The International Organization of Securities Commissions - IOSCO); IOSCO, FR07/13, lipiec 2013.
 • Kluczowe Elementy Metody (KEM) – jest to wybór najważniejszych elementów Metody WKF publikowany na stronach internetowych Administratora.
 • Komitet Sterujący IRF lub KS IRF - jednostka nadzorcza zdefiniowana w Regulaminie organizacyjnym IRF, wypełniająca zadania określone w Artykule 5 BMR.
 • Metoda WKF - procedura przyjęta i stosowana przez Administratora, określająca zbiór zasad służących opracowywaniu WKF na podstawie otrzymywanych Danych Wejściowych, publikowana na stronach internetowych Administratora.
 • Rozporządzenie BMR lub BMR – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
 • RTS – ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1643 z 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego publikowanego przez administratora wskaźnika referencyjnego oraz przypadki, w których wymagana jest aktualizacja tego oświadczenia.
 • System WKF — oznacza programy komputerowe wykorzystywane w procesie opracowywania WKF.
 • Wskaźnik Kosztu Finansowania lub WKF – wskaźnik referencyjny stopy procentowej opracowywany na podstawie Metody WKF oraz dokumentów uzupełniających takich jak Kodeks Postępowania Banku Panelisty; wskaźnik referencyjny spełniający wymogi rozporządzenia BMR.