• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WKF

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) jest przygotowywany w ramach projektu prowadzonego przez Instytut Rynku Finansowego (IRF). Celem Projektu WKF jest wypracowanie definicji i metody WKF oraz przygotowanie wskaźnika, który:

(i) będzie spełniał wymagania regulacyjne Rozporządzenia BMR,

(ii) będzie właściwie reprezentował koszt pozyskania finansowania,

(iii) będzie wskaźnikiem referencyjnym powszechnie dostępnym i stosowanym w transakcjach z konsumentami jak również w relacjach pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Wypracowanie i wdrożenie WKF odbywa się w dwóch fazach:

Faza I - Projekt WKF (przygotowanie definicji, metody tworzenia wskaźnika, uruchomienie wersji testowej systemu do obliczania WKF etc.),

Faza II – wdrożenie wersji produkcyjnej i eksploatacja wskaźnika WKF.

Przeznaczenie indeksu WKF

• Wskaźnik alternatywny dla istniejących indeksów rynku pieniężnego (WIBOR, POLONIA) spełniający wymagania BMR art. 28.2.

• Wskaźnik referencyjny do określania przepływów z tytułu: transakcji kredytowych (w tym kredytów hipotecznych), operacji leasingowych, emisji obligacji, udzielonych pożyczek, indeksacji wartości funduszy inwestycyjnych, ustalenia podstawy dla stawek transferowych funduszy (FTP), płatności w instrumentach pochodnych. Wskaźnik referencyjny do wyceny instrumentów finansowych, gdzie czynnikiem dyskontowym jest koszt pieniądza.

Ramowy harmonogram projektu WKF

1. Prace analityczne (3 miesiące)

2. Wypracowanie konsensusu rynkowego (2 miesiące)

3. Uruchomienie pilotażowej wersji produkcyjnej (2 miesiące)

4. Rejestracja indeksu i administratora w KNF/ESMA (4 miesiące)

5. Stabilizacja wersji produkcyjnej wskaźnika (2 miesiące)

6. Upowszechnienie (wdrożenie standardów stosowania wskaźnika, klauzule dotyczące konwersji/fall back)