• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

KONSULTACJE METODY WKF

Na podstawie Polityki i procedury przeglądu, zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika oraz prowadzenia konsultacji, Instytut Rynku Finansowego (IRF) rozpoczyna proces publicznych konsultacji z Interesariuszami WKF w zakresie proponowanej istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego administrowanego przez IRF, tj. Wskaźnika Kosztu Finansowania.

Proponowana zmiana Metody WKF dotyczy podniesienia wartości progowej sumy bilansowej, tj. granicznej wartość sumy bilansowej, poniżej której banki mogą wejść w skład Panelu WKF. IRF zaprasza do udziału w konsultacjach wszystkich Interesariuszy WKF.

Szczegóły proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem znajdują się w dokumencie konsultacyjnym.

Polityka i procedura przeglądu, zmian i konsultacji 

IRF jako Administrator wskaźnika referencyjnego WKF zakończył proces konsultacji publicznych. Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie 1 marca – 31 marca 2023 roku, a ich celem było uzyskanie opinii interesariuszy WKF na temat proponowanej istotnej zmiany w Metodzie WKF polegającej na zmianie wartości progowej sumy bilansowej, tj. granicznej wartości sumy bilansowej, poniżej której banki mogą wejść w skład Panelu WKF.

Zgodnie z zapisami pkt. 42 Polityki i procedury przeglądu, zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika oraz prowadzenia konsultacji Administrator opublikował podsumowanie konsultacji.

Podumowanie konsultacji.